Село Речца( Ѓурѓовден во село Речица,), охридско - втор дел